Lu Jianfei---Chairman

Shi Shoubin---Executive Vice President

Xu Yaohui---Executive Vice President

Xu Jianhua--- Vice President

Cao Guangzhong--- Vice-President

Mao Jin--- Vice-President